กราฟแผนที่ แสดงการลงข้อมูลทุกจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ   
  Dashboard
1. ประเดินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2. ประเดินการขับเคคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม